nutikrinti

nutikrinti
nutìkrinti tr. ; SD245, Sut, N 1. įtikinti, padaryti tikrą kuo: Ir tūlais ženklais nutikrino juos per keturias dešimtis dienų jiemus save rodydamas SPII234. Be malonios Jėzuso ir Marijos nė vienas galia būt nutikrintu apei išganymą brš. Ir malonei Tėvo jus nutikrys PK122. Teipag ir apaštalai, teipag ir visi pranašai teip mus tame nuteisino aba nutikrino MP115. O apie tatai mus šiuo čėsu mielaširdingai per žodį savo tiesą nutikrina PK16. Tikrai sakau, nutikrinu SD1186. | refl.: Rašiau tau nusitikrinęs apie paklusnystę tavo NTPvPil21. Per vierą … nusitikriname Dievą esantį ir būsiantį mumus griešniemus malonų SE231-232. 2. Ser tikrinant pagadinti, neteisingai patikrinti. 3. garantuoti, laiduoti: Teip tad dievobaimingi darbai nutikrino jam gyvenimą amžiną po smerties brš. Nutikrinu tikrai, jog kožnas pašlovinimas tokio apsigręš jumus ing didį prakeikimą MP276. \ tikrinti; aptikrinti; atitikrinti; įtikrinti; ištikrinti; nutikrinti; patikrinti; pertikrinti; pritikrinti; sutikrinti; užtikrinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • aptikrinti — aptìkrinti tr. KŽ 1. patikrinti, ištikrinti: Daktaras aptìkrino sveikatą Rmš. 2. KŽ garantuoti. tikrinti; aptikrinti; atitikrinti; įtikrinti; ištikrinti; nutikrinti; patikrinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitikrinti — atitìkrinti tr. 1. NdŽ tikrinant sureguliuoti: Atitìkrinti laikrodį KŽ. 2. refl. įsitikinti: Skliaudau ausis, reik dar atsitikrinti, ar tiesa Šts. tikrinti; aptikrinti; atitikrinti; įtikrinti; ištikrinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištikrinti — ištìkrinti tr. NdŽ, KŽ, Všv, Yl, Vl nuodugniai ištirti, patikrinti: Ištìkrino [poliklinikoje] – sveikas, dauges netikris DrskŽ. Buvo nuvažiavęs [pas gydytoją], ištìkrino išbuvo, vaistų išrašė, ir nuo šitų vaistų jam geriau Slk. Negi čia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutikrinimas — nutìkrinimas sm. (1); Sut → nutikrinti 1: Apie griekų atleidimą nutikrinimas PK206. Nutikrinimas tvirtas, be abejojimo SPI16. O tos visos patiechos ir nutikrinimai iš žodžio Dievo ne dėl to esti privadžiojami PK59. tikrinimas; aptikrinimas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patikrinti — patìkrinti tr. K, Š, Rtr, DŽ; Sut, N, L 1. BŽ77, FT, NdŽ, KŽ pažiūrėti, ar kas teisinga, ar atitinka reikalavimus, pakontroliuoti, iš(si)aiškinti tikrinant; nustatyti būklę: Nueina gaspadorius, patikrina tas duris – durys užrakintos Žr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pertikrinti — tr. Š, NdŽ, KŽ, DŽ1, pertìkrinti Rtr; L, Ser 1. nuodugniai, labai gerai patikrinti, ištikrinti: Liepa (liepia) partikrinti, suagistruoti visus maišus Krš. Reik partikrinti [vaiko darbus], i jei pamalavo, sutempti (sudrausti, subarti) Krš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritikrinti — pritìkrinti tr. KŽ 1. daug patikrinti: Kokį kalną lapelių pritikrinau! Db. 2. Sut pritaikyti, priderinti. tikrinti; aptikrinti; atitikrinti; įtikrinti; ištikrinti; nutikrinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutikrinti — sutìkrinti tr. BŽ505, DŽ, NdŽ 1. tikrinant palyginti, sugretinti: Apsižiūrėjo, jog laikas grįžti. Sutikrino laikrodžius rš. | refl. NdŽ. 2. refl. tikrai susitarti, susiderinti: Jum reikia susitìkryt ir iš vieno gyvent (kaip susituokusiems) Brš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tikrinti — tìkrinti ( yti K), ina, ino tr. K. Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; L 1. žiūrėti, ar tikra, teisinga; kontroliuoti, ar atitinka reikalavimus; nustatyti būklę: Vielos skersmuo tikrinamas mikrometru rš. Dainius apžiūrinėja savo kombainą, tikrina viską, ką tik …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtikrinti — užtìkrinti tr. Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; L, Ser 1. tikinti, tvirtinti: Ir užtikrinusios, kad rūmuose tų šerelių nėra MPs. Radušis jai padėkojo, užtikrino, kad būsiąs atsargus ir kur nereikia nesirodysiąs rš. Kiekvienas žodis, pasakytas šiandien, turi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”